Outlet

הבלוג שלנו
להצטרפות לרשימת התפוצה הכנס את כתובת הדואר האלקטרוני שלך:
 


תקנון

אתר"גיאוויז'ן" להלן: "האתר" שמופעל ע"י ב.מ קומויז'ן בע"מ, משמש כחנות למערכות אבטחה ממוחשבות: מצלמות אבטחה, כרטיסי הקלטה דגיטאלית, מצלמות IP ומערכות הקלטה מבוססות מחשב, עבור ציבור הגולשים באינטרנט בישראל.

הוראות תקנון זה יחולו על כל שימוש ורכישה שיעשו על ידך באתר, ויהוו את הבסיס המשפטי לכל דיון בינך לבין ב.מ קומויז'ן בע"מ. עקב כך, הנך מתבקש לקרוא תקנון זה במלואו ובעיון.
גלישה באתר ו/או רכישת מוצר ו/או שירות המוצעים למכירה בו, מהווה את הסכמתך לקבל ולנהוג לפי התקנון, לכן אם אינך מסכים לתנאי מתנאיו הנך מתבקש לא לעשות כל שימוש באתר.

אודות המכירות

"קומויז'ן" מאפשרת לך לרכוש מערכות אבטחה וכו' באמצעות האתר, בדרך נוחה, מהירה, קלה ובמחירים אטרקטיביים ממיטב היצרנים.
כדי לבצע הזמנה של מוצר יש להירשם באתר בתחילת הקנייה. כדי שההזמנה תבוצע במהירות וללא תקלות יש להקפיד על מסירת פרטים נכונים אחרת לא נוכל להבטיח את ביצוע ההזמנה.
המחירים באתר כוללים מע"מ.

התמונות המוצגות באתר לצורך המחשה בלבד ואינן מחיבות את ב.מ קומויז'ן בע"מ. המחירים והמבצעים באתר עד גמר המלאי ו/א ו ניתנים לשינוי ע"י:

ב.מ.  קומויז'ן בע"מ ללא הודעה מוקדמת לגולש.

 

יובהר ויודגש, משלוח הדואר האלקטרוני אינו מהווה ראיה על ביצוע פעולה ואינו מחייב את ב.מ.קומויז'ן בע"מ. הרישום שנרשם במחשבי ב.מ.קומויז'ן בע"מ, יהווה ראיה חלוטה לנכונות הפעולות. אספקת/הובלת המוצרים ותשלום עבורם.


ניתן לקבל במשלוח כל מוצר הנרכש על ידך באתר לכתובת בישראל שהקלדת בעת הגשת הצעתך, תוך 22 ימי עסקים, אלא אם כן נכתב אחרת באתר.
אספקת המוצרים הנרכשים באתר תעשה ע"י ב.מ.קומויז'ן בע"מ או ע"י חברת שליחויות מטעם החנות לפי שיקול דעתם הבלעדית של מנהלי החנות, אך יש אפשרות ללקוח לאסוף את המוצר בעצמו. התשלום עבור המשלוח/ההובלה יצטרף לתשלום עבור המוצר ולא יהיה ניתן לביטול מכל סיבה שהיא.
התשלום יתבצע באמצעות כרטיס אשראי או במזומן (שטרות כסף).
זמני אספקת המוצרים כפי שאלה מצוינים בדף המכירה כוללים רק את חישובם של ימי עסקים. (ימי א' עד ה', לא כולל ימי שישי, שבת, ערבי חג וימי חג)
ב.מ.קומויז'ן בע"מ לא תהא אחראית לכל איחור או עיכוב באספקה ו/או לאי-אספקה שנגרם כתוצאה מכוח עליון ו/או מאירועים שאינם בשליטתם של ב.מ.קומויז'ן בע"מ.

אספקת המוצרים מותנית בזמינותם במלאי החנות/היצרן/היבואן. במידה והוזמן מוצר אשר אזל מהמלאי, יסופק מוצר תואם/ חלופי בתאום בלבד ומראש עם המזמין.

ביטול עסקה/מכירה ו/או כשל תמורה

(א) מבצע פעולת הרכישה רשאי לבטל את העסקה בהתאם להוראות חוק הגנת הצרכן והתקנות שהותקנו על פיו.

(ב) לשם נוחיות המשתמש בלבד, להלן התנאים והדרך בא יכול מבצע הפעולה באתר לבטל את עסקת הרכישה שביצע:
* ברכישה של נכס - מיום עשיית העסקה ועד ארבעה עשר ימים מיום קבלת הנכס או מיום קבלת המסמך המכיל את הפרטים האמורים בסעיף קטן 14ג(ב) לחוק הגנת הצרכן, לפי המאוחר מביניהם;
* ברכישת שירות - בתוך ארבעה עשר ימים מיום עשיית העסקה, ובלבד שביטול כאמור ייעשה לפחות שני ימים, שאינם ימי מנוחה, קודם למועד שבו אמור השירות להינתן.
* ברכישת פריטים מסוימים, לא יוכל מבצע הפעולה לבטל את העסקה, הכל כאמור בסעיף 14ג(ד) לחוק הגנת הצרכן.

(ג) ביטול של עסקה יעשה בכתב באמצעות הפקס ו/או באמצעות הדואר האלקטרוני ישירות לספק ממנו נרכש המוצר ו/או השירות ו/או באמצעות "קומויז'ן"

(ד) תוצאות הביטול עקב פגם:
ביטל מבצע הפעולה עסקה עקב פגם בנכס נושא החוזה או העסקה, או עקב אי התאמה בין הנכס או בין השירות, לבין הפרטים שנמסרו לו מאת הספק, יחזיר הספק למבצע הפעולה בתוך 14 ימים מיום קבלת ההודעה על הביטול, את אותו חלק ממחיר העסקה ששולם על ידי מבצע הפעולה, יבטל את חיובו של מבצע הפעולה בשל העסקה ולא יגבה ממבצע הפעולה דמי ביטול כלשהם; קיבל מבצע הפעולה את הנכס נושא העסקה או החוזה, יעמידו לרשות הספק במקום שבו נמסר לו הנכס, והוא הדין לגבי נכס כלשהו שקיבל מבצע הפעולה בעקבות עשיית העסקה או החוזה.

(ה) תוצאות הביטול שלא עקב פגם:
ביטל מבצע הפעולה את העסקה שלא עקב פגם בנכס כאמור לעיל, יחזיר הספק למבצע הפעולה, בתוך 14 ימים מיום קבלת ההודעה על הביטול, את אותו חלק ממחיר העסקה ששולם על ידי מבצע הפעולה, יבטל את חיובו של מבצע הפעולה בשל העסקה ולא יגבה ממבצע הפעולה סכום כלשהו, זולת דמי ביטול בשיעור שלא יעלה על 5% ממחיר הנכס נושא החוזה או העסקה או 100 שקלים חדשים, לפי הנמוך מביניהם.

יובהר ויודגש כי דמי הביטול יכול שיגבו ע"י הספק או ע"י "ב.מ קומויז'ן" .

קיבל מבצע הפעולה את הנכס נושא העסקה או החוזה, ידאג להחזרת הנכס לספק במקום עסקו, על חשבון מבצע הפעולה, והוא הדין לגבי נכס כלשהו שקיבל מבצע הפעולה בעקבות עשיית העסקה או החוזה. מובהר בזאת כי מבצע הפעולה יחויב בתשלום מלא בגין השילוח גם אם טרם קיבל את הנכס, וזאת במידה והנכס נשוא העסקה או החוזה נשלח מהספק לחברת השילוח.

יובהר ויודגש: ביטול העסקה, שלא עקב פגם, כאמור לעיל, ע"י מבצע הפעולה, כפוף לכך שמבצע הפעולה יחזיר את הנכס באריזתו המקורית, שלם ו/או ללא פגיעה ו/או נזק ו/או פגם ו/או קלקול מכל מין וסוג שהוא.

דע: לא ניתן להחזיר מוצרים לאחר שבוצעה להם הרכבה, אלא באישור מראש של הספק.

(ו) אין בתוצאות הביטול כדי לגרוע מזכותו של הספק לתבוע את נזקיו, בשל כך שערך הנכס פחת כתוצאה מהרעה משמעותית במצבו.

(ז) האמור בסעיף זה לא יחול על הטובין והשירותים הקבועים בסעיף 14ג (ד') לחוק הגנת הצרכן.

(ח) האמור בסעיף זה אינו בא להטיל על "קומויז'ן" אחריות כ"עוסק" בהתאם לחוק הגנת הצרכן.

(ט) "קומויז'ן" תהא רשאית לבטל עסקה ו/או מכירה כולה או חלקה:

(1) במקרה ונפלה בהצעה טעות קולמוס, בין אם במחיר המוצר ובין אם בתיאור המוצר;

(2) במידה שלא תתקבלנה הצעות עבור המוצרים/ שירותים המוצעים למכירה;

(3) אם יתגלה כי ארעה תקלה בתקשורת ו/או בעיה טכנית אחרת שמנעה ממשתמשים את היכולת להוסיף ולהשתתף במכירה באופן תקין.

(4) במקרה של כוח עליון, פעולות מלחמה, איבה או טרור המונעים את המשך המכירה ביצועה או השתתפות במכירה באופן תקין.

(5) אם יתברר לה כי העסקה ו/או המכירה לוותה בפעילות בלתי חוקית של הזוכים ו/או מי מהם ו/או צד ג' כלשהו.

הודעה על ביטול המכירה תימסר ללקוח בטלפון ו/או בכתב לכתובת אותה ציין הלקוח בעת ההרשמה למכירה.

(י) אם לאחר סיום מכירה התגלה כי המוצר ו/או השירות אזל מהמלאי, רשאית "קומויז'ן" לבטל את המכירה או להציע מוצר חלופי שווה ערך. בוטלה מכירה כאמור "קומויז'ן" ו/או הספקים ו/או מי מטעמם לא יהיו אחראים ולא יישאו בכל נזק ישיר, עקיף, תוצאתי או מיוחד שנגרם למשתמש או לצד שלישי לרבות אך לא רק נזק בגין רכישת המוצר ו/או השירות אצל צד שלישי במחיר גבוה יותר.

כשלון תמורה:

(כ) "קומויז'ן" מתחייבת כי בכל מקרה של ביטול עסקה ע"י הלקוח עקב כשלון תמורה מלא, תפעל לספק ללקוח מוצר חלופי, שווה ערך, לאחר קבלת ההודעה בכתב מהלקוח, בדבר הביטול והסיבות לביטול העסקה כאמור.

לא הצליחה "קומויז'ן" לספק מוצר חלופי הולם, תשיב לרוכש את מלוא הכסף ששולם על ידו בפועל לספק, ובלבד שהרוכש ביטל את העסקה אל מול חברת האשראי ושלח הצהרה חתומה על ידו, הכוללת את פרוט כל התשלומים שהוציא.

כשרות להשתמש באתר

כל משתמש רשאי להשתתף באתר על מנת לבצע רכישות, בכפוף למילוי התנאים המצטברים המפורטים להלן:
המשתמש הנו כשיר לבצע פעולות משפטיות מחייבות. במידה והנך קטין (מתחת לגיל 18) או אינך זכאי לבצע פעולות משפטיות ללא אישור אפוטרופוס, יראו את שימושך באתר כאילו קיבלת את אישור האפוטרופוס.
המשתמש הנו בעל תעודת זהות ישראלית תקפה או תאגיד המאוגד והרשום כדין בישראל.
המשתמש הנו בעל כרטיס אשראי ויזה או ישראכרט ישראלי או בינלאומי תקף, שהונפק בישראל ע"י אחת מחברות כרטיסי האשראי.
המשתמש הוא בעל תא דואר אלקטרוני ברשת האינטרנט ובעל כתובת בישראל.


אחריות

א. ב.מ.קומויז'ן בע"מ (להלן "החברה") אחראית כלפי הלקוח לפעולתו התקינה של המוצר במידה והשימוש בו נעשה בתנאים רגילים, לתקופה הנקובה (להלן - תקופת האחריות) שאורכה הוא בהתאם לסוג המוצר. עם זאת, האחריות לכל סוג מוצר לתנאיה הספציפיים הינה תלוית יצרן/יבואן. תקופת האחריות מתחילה ביום הרכישה .

ב. בתקופת האחריות יתקן נותן האחריות ו/או יחליף, ללא תשלום, מוצר שיראה לנותן האחריות פגום ואשר לפי שיקול דעתה בלבד נפגע עקב עבודה לקויה בתנאי שימוש רגילים ו/או שקיים פגם בייצורו.
האחריות במעבדת נותן האחריות בלבד.


ג. במידה ולא קיים המוצר או נפסק ייצורו ייתן נותן האחריות מוצר אחר שווה ערך בביצועיו (בטווח של 10%) למוצר הפגום.

ד. באחריותו של נותן האחריות לספק את אותם חלפים הנדרשים, לדעת נותן האחריות, להפעלת המוצר בתנאי השימוש הרגילים.

ה.אחריות נותן האחריות היא כלפי הלקוח ששמו מצוין בתעודת האחריות ובחשבונית הלקוח ואינה ניתנת להעברה לצד שלישי. אחריות תינתן רק בצירוף חשבונית רכישה.

ו.מוצר שנראה כי אינו פועל כראוי יימסר למעבדת התיקונים/שירות לקוחות של נותן האחריות כשהוא ארוז בצורה שתבטיח מניעת נזק ע"י הלקוח, וישלח כשהוא מבוטח בשוויו המלא על חשבון השולח בצירוף חשבונית המהווה הוכחת רכישה. הבדיקה של המוצר ותיקונו יכול להמשך עד 14 ימי עסקים, אך נותן האחריות יעשה כל מאמץ בכדי לתקן את המוצר בהקדם האפשרי.

מקרים בהם לא תחול האחריות

 

 1. הסרת מדבקת האחריות של המוצר או קריעתה.
   
 2. המוצר נפגע כתוצאה משימוש שאיננו תואם את הוראות ההפעלה ו/או משימוש לא נכון במוצר ו/או מתאונה ו/או מכוח עליון לרבות רעידת אדמה, שריפה, ברק, מלחמה, נפילה, מים ומקרים נוספים עליהם אין לחברה שליטה.
 3. המוצר נפגע משיבוש כלשהו ברשת החשמל או הפרעה כלשהי ברציפות אספקת החשמל, שיבוש או הפרעה ברשת הטלפון, חיבור לא תקין של המוצר לרשת החשמל לרבות כבל מתח שלא סופק ע"י החברה ו/או שקע חשמלי לא תקין, חוסר שימוש בהארקה, או פגיעה שמקורה במכשיר חשמלי אחר המחובר ישירות או בעקיפין למוצר.
 4. בוצע תיקון ו/או שינוי כלשהו בציוד, שלא ע"י מעבדות נותן האחריות לרבות הרכבת חלקי הציוד או מספר מוצרים יחדיו ובכל מקרה של שילוב/חיבור לא מתאים ו/או לא נאות ו/או לא מקצועי של מוצר/י נותן האחריות בינם לבין עצמם או של מוצרי נותן האחריות ומוצרים אחרים.
 5. במקרים של אי תשלום או פירעון ערך המוצר באופן שחורג מהסכם הרכישה שבוצע.
 6. מקור הפגיעה הוא תוכנה מכל סוג שהוא, לרבות וירוסים.
 7. המוצר נפגע כתוצאה מהזנחה או רשלנות לרבות לכלוך או זיהום מכל סוג שהוא . 
 8. החברה לא תהיה אחראית לכל נזק או הפסד לרבות נזק לגוף ו/או לציוד, שייגרם כתוצאה מהשימוש בציוד או כתוצאה מפעולה לא תקינה של ציוד, אלא אך ורק לתיקונו ו/או החלפתו בכפוף לתנאים המפורטים לעיל.
 9.  במידה ובוצע שינוי כלשהו בתעודת האחריות שאיננו מלווה בחותמת החברה.
הגבלת אחריות

 1. האחריות לא תינתן בכל מקרה של שינוי, הסרת פרטי הציוד ופרטי האחריות המוטבעים עליו.
   
 2. אין החברה אחראית לנזק תוצאתי או נסיבתי או לאובדן רווח הקשורים במישרין או בעקיפין למוצר.
 3. אין כל התחייבות מצד החברה בכל הקשור להתאמת המוצר למטרה מסוימת, או בכל הקשור לשוויו וסחירותו.
 4. אין החברה אחראית על נזק כלשהו למידע המאוחסן במוצריה בכל מקרה שהוא. מומלץ לגבות את המידע לפני מסירת הציוד למעבדה.

שירות לקוחות

כל שאלה לגבי המוצרים המוצגים באתר כולל שאלות הנוגעות למפרט הטכני של המוצר, למידע על תפעול המוצר, אחריות, ניתן לפנות לחברת ב.מ.קומויז'ן בע"מ.
לפרטים נוספים בקשר לאתר ופעילותו, ניתן לפנות ל"קומויז'ן" בדואר אלקטרוני:
sales@geovision.co.il .
נציגי שרות לקוחות ישמחו לעמוד לשירותכם בכל שאלה הנוגעת לתהליך הרכישה ובכל נושא אחר על מנת להנעים את חווית הרכישה ולהפכה לפשוטה ומהירה. בנוסף, חברת ב.מ קומויז'ן רכיזה עבורכם
שאלות נפוצות
לגבי תהליך הרכישה.

שונות

רק לבתי המשפט באזור תל אביב תהא הסמכות המקומית והעניינית לדון בכל מחלוקת הנוגעת לרכישת מוצר ו/או שירות באתר.
התקנון עודכן לאחרונה בתאריך 01/01/2014 וניתן לשינוי בכל עת ע"י ב.מ. קומויז'ן בע"מ , על פי שיקול דעתה הבלעדי.

בכל מקום בתקנון זה בו משתמשים בלשון זכר, הכוונה גם לנקבה במשמע.
קנייה מהנה! צוות חברת "ב.מ קומויז'ן".

צור קשר

 
אם יש לך שאלות לגבי הזמנתך או הינך מעוניין לבצע הזמנה בטלפון, ניתן להתקשר לשירות הלקוחות שלנו:
טל: 052-2910633    |    פקס: 03-5472134    |    כתובת : ת.ד 1898, רמת השרון

חפשו אותנו

 
 
תקנון    |    מפת אתר

© ב.מ קומויז'ן בע"מ. כל הזכויות שמורות.
לייבסיטי - בניית אתרים